ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi dünya tarafından kabul edilmiş bir yönetim sistemidir. Bu sistem sektör fark etmeksizin tüm işletmelerin uygulayabileceği ve işletmesini kurumsallaştırmaya yardım edecek bir sistemdir.

Her geçen gün gelişen dünyada işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için rekabet kaçınılmaz olmuştur. Firmalar arası rekabet artık eskiden olduğu gibi sadece rakamlar üzerinden yapılmamaktadır. Ürün veya hizmet alan kişiler daha da bilinçlendiği için en iyi ürünü veya hizmeti alabileceği firmalarla çalışmak istemekte. Durum böyle olunca bulunduğunuz sektörde önde gelen firma olabilmek için kurumsal çalışmalar yapmak zorundasınız.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sürekli güncellenen bir sistem olması dolayısı ile işletmenizi de sürekli güncel tutmaktadır.

Ürün veya hizmet alıcısı da kendisi adına sürekli güncellemeleri takip edecek tedarikçiler aramaktadır. Günümüzün en önemli kavramı zamanı boşa harcamamak ve geriye dönüp baktığınızda dağınık bir yapı ile karşılaşmamak için bu sistemin işletmelerde kurulması firmaların bekası için olmazsa olmaz konumunu almıştır.

Bu sistemin uygulanması kadar müşterilerinize bununla alakalı belgeleri sunmanızda gerekmektedir. Sebebi dünyanın hızla gelişmesinin yanında usulsüz iş yapan kişilerde çoğaldığı için işletmenizin kalitesini tescillemeniz gerekir. Çünkü SÖZÜN değil YAZILI evrakların itibarının olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

Atalarımızın dediği gibi söz uçar yazı kalır. Bu düsturla hareket ederek tüm tanıtım dosyalarınıza kurmuş olduğunuz sistemin denetimlerden başarı ile geçtiğini gösterir
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgenizi eklemenizi tavsiye ederiz.

                ISO 140001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 
ISO 14001 Tarihçesi
 
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardı'nın hazırlanmaya başlanması Rio'daki dünya zirvezinde alınan kararlar ve Rio Sözleşmesi’ndeki prensiplere dayanmaktadır.Dünya Zirvesi’nden 1 yıl sonra,  1993 yılında ISO tarafından,14000  uluslararası çevre yönetim standartlarını hazırlamak üzere, 50 farklı ülkenin temsilcilerinden bir komite kuruldu.Bu teknik komitenin çalışmaları sonucunda 1996 yılının Eylül ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi yayınlandı. ISO 14001 ilk yayınlandığı zmandan bu yana  daima  çevresel faktörleri göz önünde bulundurmuş olup bu duruma ISO 14001:2015 revizyonunda da öncelik vermektedir.
 
ISO 14001 NEDİR?
 
Küreselleşmenin artmasıyla birlikte  dünyanın sonsuz olmadığı anlaşılmıştır. Kaynakların hızla tükendiği, ürün ve faaliyetlerde çevre etkilerinin global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.İşte ISO 14001 Belgesi de kuruluşların   üretimden satışa kadar bütün aşamalarda çevresel faktörlerin dikkate alındığının kanıtını gösterir belgedir.
 
Neden 14001 Belgesi ?
 • Yayınlanan mevzuatlara tam anlamıyla uyum sağlanır.
 • Firmaların çevresel performansı bu sayede daha da artar
 • Çevreye verilen zararın önüne geçilmiş olur
 • Rekabet ortamında bir adım daha önde olunur.
 • Çevre etkilerinden dolayı kurumlara yansıyan maliyetler düşer.
 • Uluslararası pazarda kabul edinirlik artar.
 • Kirliliğinden kaynağı rahatça tespit edilir ve kök analizleriyle kontrol altına alınır.
 • Acil durumlara hazırlıklı hale gelinir.
 • İşetme itibarı ve Pazar payı artar.
 

ISO 22000 NEDİR?

 

  Dünyanın her yerinde uluslararası bir standarda sahip olan ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemi; gıdaların güvenli üretimi için oluşturulmuştur. Gıda üretiminden son tüketim tarihine kadar geçen sürede gıda güvenliğinin sağlanması için gıda güvenliği yönetim sisteminin birtakım ihtiyaçlarını tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;

- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim Programları
- HACCP prensipleridir. 1 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemi; üretici, kullanıcı, tedarikçi, tüketici vb. birimler arasında iletişimi ve gıdanın her basamaktaki güvenirliğini izlemeyi esas almaktadır.

 

ISO 22000 SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürmesini sağlamaktadır.

ISO 22000 sistemi HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.

ISO 22000 sistemi uluslararası bir standart olduğu için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır.

ISO 22000 Tüketicilerin; Uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından güvenli ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır. 
 

KİMLER UYGULAYABİLİR?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,

1.     Çiftçiler,

2.     Hasatçılar,

3.     Yem üreticileri,

4.     Gıda bileşeni üreticileri,

5.     Gıda üreticileri,

6.     Gıda satıcıları,

7.     Gıda servisleri,

8.     Hazır yemek firmaları,

9.     Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

10.  Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. 

B) Dolaylı olan kuruluşlar

·        Ekipman sağlayan kuruluşlar,

·        Temizlik ve sanitasyon ajanları,

·        Ambalaj malzemeleri

·        Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb. 

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, iyi işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. 

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak,işleme, üretim, ambalajlama, gıda hazırlama , depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin hernoktasında ve aşamasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan engelleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

 

 ISO 22000 - HACCP FARKI

ISO 22000 gıda zincirindeki (girdi temini, üretim, dağıtım) boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin tehlike analizi ile belirlenmesi, kontrol önlemlerinin (ön koşul ve/veya KKN) belirlenmesi, uygulanmasını, izlenmesini, sonuçlarının değerlendirilmesini ve analizini, iyileştirilmesini ve iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini talep eder. Şu ana kadar TSE 13001, DS 3027 vb. HACCP standartlarında ön koşullara (Cam kontrolü, kesici alet kontrolü, kimyasal madde kontrolü vb.) ait kontrol önlemleri ve bunların takibi ve değerlendirilmesi konusu denetimlerde gündeme gelmemekte idi.

Ayrıca ilk defa bir HACCP  gıda güvenliği yönetim sistemi standardında bu kadar açık bir şekilde iki çeşit kontrol önlemi olduğu ifade edilmektedir: Ön koşul programları ve kritik kontrol noktaları. Kontrol önlemlerinin amacı tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesidir.

ISO 22000’İN GETİRDİKLERİ

·        ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin  (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.

·        HACCP standartlarında allerjen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.

·        ISO 22000 ayrıca CodexAlimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.

·        GGYS'nin kurulması, uygulanması, güncellenmesi için iç ve dış iletişimin şartı getirilmiştir.

·        Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.

·        Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN'ler ile kontrolü talep edilmektedir.

·        Ön koşulların yazılı hale getirilmesini talep etmektedir (Temizlik, bakım, kalibrasyon, çalışan hijyeni, depolama, taşıma vb.)

·        KKN’lerde olduğu gibi önkoşullarda da izleme sisteminin ve düzeltme-düzeltici faaliyetlerin planlanmasını talep etmektedir.

·        KKN'larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep etmektedir. ISO 9001'deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.

·        Ön koşul ve KKN izleme sonuçlarının analizi ve sonuçlara göre sistemin iyileştirilmesini ön görmektedir.

·        İlk ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, formulasyon, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.

·        Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.

·        Şüpheli ürün kavramını geliştirmiştir.

·        Geri toplama ve çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.

·        Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.

·        Gıda Güvenliği el kitabı hazırlanmasına yönelik açık bir talep bulunmamasına rağmen uygulama da yine de hazırlanması gerekecektir.

·        Yönetimin gözden geçirme toplantısı gündemi gıda güvenliğine özel konuları içermektedir.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İşçilerin ve misafirlerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlere iş sağlığı ve güvenliği denir.

OHSAS 18001 Belgesi Nedir?

Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığı denetlenme sonucunda uygunluğunu ifade eden belgeye OHSAS 18001 belgesi denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde temel görevler şunlardır;

 1. Tehlikeleri tanımlama,
 2. Her tehlike için risk boyutlarını tahmin etmek,
 3. Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına alabilmek,
 4. Her işçiyi kendine fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak,

Belirlenen amaçlara ulaşmak dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sorumluluğundadır.

OHSAS 18001’in Şirketinize Yararları Nelerdir?

 • Ana üreticilerin ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine üstünlük sağlanmasının,pazarda eşit haklara sahip olmasını sağlar.
 • Karlılığı arttırmak,
 • ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kanyakların korunmasını sağlamak,
 • Motivasyon ve katılımı arttırmak.

HELAL GIDA BELGESİ

Son zamanlarda insanların gündelik yaşantılarında geçmişe göre daha bilinçli olduğu ve değer yargılarını ön planda tutan bir yaşam tarzı benimsediği bilinen bir gerçektir. Neredeyse her alanda yiyeceği et, ekmek vb tüm ürünler dahil hatta tatile gidecekken bile kendi değerlerini önemseyen otellerin tercih edildiği bir dönemdeyiz.

Ürün veya hizmet sunan işletmeler bu gelişmeler karşısında müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve yaşadığı coğrafyanın değer yargılarına önem verdiğini göstermek amacıyla değişime hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorundadır.

Bu durum karşısında işletmelerin HELAL GIDA belgelerini temin etmeleri lüks olmaktan çıkmış bir gereklilik halini almıştır.

Siz işletme olarak ‘bizim ürünlerimiz helal’’, ‘biz zararlı madde koymayız’’, ‘kendimizin yemediği şeyi satmayız’’ gibi cümleler kursanız da müşterileriniz bunların hepsinin denetimli kayıtlarını görmek isteyecektir. Bunun için helal gıda belgesinin şartlarını sağlamak ve belgelendirmek konusunda ne kadar hızlı davranırsanız işletmenizin gelişimini aynı hızla sağlamış olursunuz.

 

10002 Müşteri Memnuniyet Sistem Belgesi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistem Belgesi geçmişi olan bir sistem olmasına rağmen son zamanlarda gündeme gelen bir belgelendirmedir. Rekabetin artık müşteriyi memnun etmekten geçtiğine inanan kurumsal firmaların tercihi haline gelmiştir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistem Belgesi ile firmalar müşteri istek ve önerilerine daha hızlı çözümler üreterek müşteri portföyünü geliştirmektedirler.

Bu belge mevcut müşterilerin güvenini tazelerken yeni müşteri temini konusunda da ciddi fayda sağlamaktadır. Bu sistemin işletmenizde olması durumunda personellerin ve yöneticilerinizin çalışma disiplinini daha da artırarak sıkıntıların minimize olmasını sağlayacaktır.

Şu unutulmamalıdır; ürün veya hizmet sunan firmalar müşterileri var olduğu sürece vardırlar. Bunun için gelişen sistem ve sektöre özgü durumları yakınan takip etmek işletmeler için olmazsa olmaz hale gelmiştir.

Iso 27001 nedir?

ISO 27001 belgesi her gün gelişen ISO/IEC ISMS standart ailesinin bir parçasıdır. ISO 27001 belgesi serisi, “Bilgi teknolojisi- Güvenlik teknikleri- Bilgi güvenliği yönetimi sistemleri-genel bakış ve tanımlar” başlıklarını kapsayan uluslararası standart için tanımlanmış numaralardır. Genel olarak “ISO 27001” olarak bilinmektedir. 

Çağımızın teknoloji ve bilgi çağı olduğunu göz önünde bulundurursak, bilgi işletmelerin en değerli varlığıdır ve birçok biçimde bulunabilir. Elektronik, yazılı veya sözlü olarak iletilebilir ve saklanabilir. Bu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği kurumsallaşan işletmelerin ISO 27000 ve ISO 27001 gibi standartlara ihtiyaçlarını doğurmuştur.

Bilginin Gizliliği;
            İşletmenin geçmişte edindiği ve gelecekte edineceği bilginin ve altyapının yetkisiz kişilerin erişimine kapatılması olarak tanımlanabilir.

Bilginin Bütünlüğü;
           
İşletmenin edindiği ve edineceği bütün bilgilerin kasti veya istemeden çalışanlar ya da dış etmenler tarafında değiştirilmesi, silinmesi veya zarar verilmesinin önüne geçilmesi için korunması olarak tanımlanabilir.

Bilginin Kullanılabilirliği;
           
İşletmenin depoladığı ve güvenliğini sağladığı bilgiye ihtiyaç halinde kolay ve sorunsuz olarak erişebilmesi ve kullanabilmesi olarak tanımlanabilir.

            Bilgi; işletmeleri rakiplerinden ayıran ve müşteri profillerini belirleyen en önemli etmenlerin başında gelir.

ÖNEMLİ UYARI!
E-Fatura’ya geçen veya geçecek işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı almaları zorunludur.

 

Iso 27001’in İşletmelere Faydaları Nelerdir?

·        İşletmenin faaliyet gösterdiği pazar farketmeksizin büyük ya da küçük tüm işletmelerin kullanabileceği bir yönetim sistemi olan ISO 27001, işletmenin sahip olduğu tüm bilgilerin güvencesini temsil eder.

·        Globalleşen ve çetinleşen dünya ekonomisinde işletmelerin bulundukları pazarda yerlerini sağlamlaştırmak ve gelişime ayak uydurmaları için ISO 27001 standardı çok önemli bir yere sahiptir.

·        İşletmenin sahip olduğu bilgiyi en kısa sürede ve en doğru şekilde kullanarak iş gücü ve zamanı verimli kullanmalarını sağlar.

·        İşletmenin güvenceye aldığı bilgi ile işin sürekliliğini güvenceye almasını sağlar.

·        İşletmeler edindikleri bilgi ile hem müşterilerini hem de rakiplerini iyi analiz ederek eksik ve doğrularını görmelerini sağlar.

·        Çalışanların verimli ve motivasyonlu çalışmalarını sağlar.

·        En önemlisi işletmenin saygınlığını arttırır.

HALK EĞİTİM ONAYLI HİJYEN BELGESİ
0312 385 08 85

 HİJYEN EĞİTİMİ

      5 Temmuz 2013 Tarihinde giren  yönetmeliğe göre Hijyen eğitimi özellikle restoranlar  , iş yemekhaneleri ,konaklama hizmetleri sunan yerler, gıda üretimi yapan iş yerlerinde alınması  gereken bir eğitimdir. Genel anlamda   Hijyen denildiğinde sağlıklı steril (temizlenmiş ) ortam anlamına gelmektedir.
Hijyen Eğitim Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı  ,  İç İşleri Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma sonucunda  hazırlandı.

HANGİ MESLEK ÇALIŞANLARI BU EĞİTİMİ ALMAK  ZORUNDADIR ?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

  HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMA CEZASI NEDİR , NE KADARDIR?

Çalışanlar bu belgeyi almadan ilgili iş yerlerinde çalışmaya kalkarlarsa 250 ile 1000 TL arasında değişen miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklardır.

HANGİ HASTALIKLAR ÇALIŞMAYA ENGELDİR ?

Hijyen yönetmeliği kapsamında aşağıda saymış olduğumuz hastalıklara sahip bireyler, hastalığının bulaşıcı olmadığını belgeleyene kadar iş yerlerinde çalıştırılmaları yasaktır.

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
 •